Кружки

АтауыМақсаты/ Цели
1«Жас Сарбаз»Студенттердің әскери-патриоттық тәрбиесін дамытады және дәріптейді, жасөспірімдерде патриоттық, әскери және құқықтық тәрбиені дамыту;студенттердің азаматтық және патриоттық сезімдерін қалыптастыру. Развивает и  популяризирует военно – патриотическое  воспитание студентов;развитие у подростков патриотического, военного и правового воспитания; формирует чувство гражданственности и патриотизма.
2«Туған жер» Туған өлкенің тарихын, ұлттық дәстүрлерді білуге, Отанымыздың табиғи және мәдени мұрасына ұқыпты қарауға тәрбиелеуге ықпал етеді. Способствует познанию истории родного края, национальных традиций, воспитанию бережного отношения к природному и культурному наследию Родины.
3«Ашық жүрек»Жастар мәдениетіндегі құндылықтарды насихаттау, қоғамның пайдасына ерікті жұмыс идеяларын насихаттау және жастарды еңбек арқылы әлеуметтік маңызды мәселелерді шешуге тарту. Формирует ценности в молодёжной культуре, пропагандирует идеи добровольного труда на благо общества и привлекает молодёжь к решению социально значимых проблем.
4«Ата-аналар мектебі»Отбасылық құндылықтарды сақтау, отбасылық мәселелердің алдын –алу, жеңу. Способствует сохранению семейных ценностей, профилактике и преодолению проблем  неблагополучных семей.
5«Саналы ұрпақ»Студенттер арасындағы адалдықты, жастар арасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті, қоғамдағы сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікті дамыту, Қазақстан Республикасының заңдары алдындағы жауапкершіліктің сөзсіздігін түсіну. Развивает добропорядочность у студентов, антикоррупционную культуру среди молодежи, нулевую нетерпимость к коррупционным проявлениям в обществе, понимание неотвратимости ответственности перед законом Республики Казахстан.
6«Саламатты жастар»Студенттер арасында салауатты өмір салтын насихаттауға бағытталған. Пропагандирует здоровый образ жизни среди студентов.
7«Жас кәсіпкер»Бәсекелестік  жағдайында студенттерге кәсіпкерлік  қызметті ұйымдастырудың теориялық негіздері мен тәжірибелік әдістері  туралы кешенді  білім беру. Прививает студентам комплексные знания теоретических основ и практических методов  организации предпринимательской деятельности в условиях конкуренции.
8«Жас өрт сөндіруші»Студенттердің бойында өрт ісін жүргізу дағдыларын дамыту.  Развивать у студентов навыки к пожарному делу. Превить студентам азы пожарного дела.  
9«Жас техник»Тәрбиеленушілердің автокөлік ісіне деген қызығушылықтарын дамыту, политехника жағынан нақты дағдылары мен білімдерін нығайтып бекіту, материал және құралдармен жұмыс жасауды үйрету. Развивает у воспитанников интерес к автомобильному делу, закрепляет конкретные навыки и знания в области политехники, обучает  работе с материалами и инструментами.
10«Құқықтанушы»Студенттердің құқықтық білімдерін жетілдіру, құқықтық білім әр адамның ісіне керек екендігін ұғындыру, заң алдындағы жауапкершілікті арттыру, ой-өрісін дамыту, белгілі бір пікір айтуға, тұжырым жасауға үйрету, сөздік қорын молайту, студенттердің бойына құқықтық патриоттық, адамгершілік тәрбиені сіңіру. Улучшает юридические знания студентов, повышает ответственность перед законом, развивает мышление студентов, обучает их выражению определенных мнений, умению делать выводы, расширяет словарный запас, прививает  студентам правовое, патриотическое и нравственное воспитание.
11«Программист»Студенттердің ғылымға деген қызығушылығын дамыту, пәндік білімін тереңдету, дарынды балаларды анықтау үшін қажетті жағдай жасау; оқушыларға компьютердің мүмкіндіктері мен оны күнделікті өмірде қолдануға және компьютерлік сауаттылыққа үйрету. Развивает интерес студентов к науке, углубляет  предметные знания, создает необходимые условия для выявления одаренных детей; обучает  учащихся компьютерным возможностям и использованию их в повседневной жизни, компьютерной грамотности.
12«Бухгалтер»Студенттердің ғылымға деген қызығушылығын дамыту, пәндік білімін тереңдету, дарынды балаларды анықтау үшін қажетті жағдай жасау. Развивает интерес студентов к науке, углубляет  предметные знания, создает необходимые условия для выявления одаренных детей.
13«Языковед»Үйірмеге деген қызығушылығын арттыру орыс тілі мен әдебиет, оның сөйлеу құбылыстар туралы, бағыттар, тарих, тілек білу байлық тілі. Пробуждает интерес к русскому языку и литературе, к его речевым явлениям, направлениям, истории, желанию познать богатство языка.
14«Сахна саздары»Студенттер арасынан талант иелерін анықтау. Актерлік шеберліктерін шыңдау. Выявляет талантливых студентов, способствует развитию актерского мастерства.